Uppsala, Barowiak, 29 Jan 1985

30 Jan 1985
Upsala Nya Tidning
Björn Stenberg
Sorglig lunk bakom Martyn

picture
JOHN MARTYN har varit i Uppsala tillsammans med musikern Foster Paterson. Martyn skulle ha vunnit på ett riktigt band bakom sig. Nu blev intrycket mest en statisk lunk.

§ DET ÄR ÖDETS IRONI att John Martyn, som spelade på Barowiak i tisdags, skulle få en början till ett ordentligt genombrott med låten Over The Rainbow från senaste LPn Sapphire. Ironiskt därför att den är bland de ytterst få låtar han spelat in som han inte skrivit själv. Dessutom ligger låten så långt ifrån vad han gör annars.

I original, dår Over The Rainbow sjungs av Judy Garland i filmen Trollkarlen från Oz, år låten glättigt optimistisk. I Martyns version blir den i stället ironisk samt fylld av ett vemod över ett liv som sällan blir som man vill. Martyn framförde den som extranummer tankvårt parad med Singin' In The Rain. Livet går vidare.

§ JOHN MARTYN har alltid tyckt att det år viktigt att utvecklas som musikant. Från första LPn London Conversation, som kom ut 1968 [sic], till den senaste går en lång och krokig väg med många utvikningar. Även på scen har han haft många olika konstellationer, och ofta uppträtt utan hjälp av andra musiker.
logo
På Barowiak stod Martyn själv för gitarr och sång. Foster Paterson spelade synthesizers samt rytmmaskin. Ljudet blev stort och mäktigt på bara dessa två personer. Elektroniken har gjort sådana enorma landvinningar de senaste åren att det år fullt möjligt att framföra musik på ett allt mindre antal personer.

Möjligt år en sak – önskvärt en helt annan. Jag år på intet vis motståndare till syntar eller dylikt, däremot tror jag att Martyn skulle ha vunnit en hel del på att haft ett band bakom sig.

§ HANS LÅTAR innehåller så mycket drama att den statiska lunk, som så ofta blir fallet med rytmmaskiner, förtar mycket av intrycket. Ibland fungerar kontrasten mellan hans sång och musiken som ett fruktbart spänningsmoment, men i många låtar blev det bestående intrycket mest enformighet. Om man i stallet tänker på vad en 'riktig' trumslagare skulle kunnat ha åstadkommit, så känns det sorgligt att Martyn valt denna utväg.

I några fall fungerade det dock utmärkt suggestivt. Den monotona rytmen fick hålla på så länge att ens egen puls till slut började gå i samma takt. Då var musiken fylld av kraft och mening.

§ DET VIKTIGASTE år ändå naturligtvis John Martyns sång, vilken är mycket speciell. Det är snudd på omöjligt att uppfatta texten, annat än i spridda ord och fraser. Rösten används i första hand som ett instrument och ett verkningsfullt sådant. Han har en hes och djup stämma som är utmärkt till det sorgsna och melankoliska stämningsläge hans låtar ofta befinner sig i.

John Martyn tillhör de artister som ställföreträdande livsglidare. Intrycket av honom på scen blir emellanåt rent religiöst. Dock är han inte mycket för att prata mellan låtarna, ett enstaka Thank You är allt. Han blev ändå påtagligt öppnare ju länge kvällen led, mest på grund av publikens bifall och värme.

§ AV APPLÅDERNA att döma så bestod publiken till stor del folk som lyssnat på John Martyn ett tag. Om inte är det bara att hoppas att det var många som upptäckte att det inte på långa vägar bara handlar om Over The Rainbow, utan snarare att det finns en skatt vid regnbågens ände.

Text:
BJÖRN STENBERG
Foto:
MARTIN CEJIE

Sad plod behind Martyn

§ IT'S THE IRONY OF FATE that John Martyn, who played at the Barowiak on Tuesday, would get a head start to a proper breakthrough with the song Over The Rainbow from the latest LP Sapphire. Ironically because it is among the very few songs he has recorded that he has not written himself. Besides, the song is so far from what he does otherwise.

In the original, Over The Rainbow is sung by Judy Garland in the movie Wizard of Oz, and the song is delightfully upbeat. In Martyn's version instead, it becomes ironic and filled with sadness over a life that rarely turns out as one wishes. Martyn performed it as an encore with Singin' In The Rain. Life goes on.

§ JOHN MARTYN has always thought it important to develop himself as a musician. From the first LP London Conversation, which came out in 1968 [sic], to the latest one goes a long and winding road with many developments. He has had many different constellations on stage, and often performed without the help of other musicians.

At Barowiak, Martyn himself was responsible for guitar and singing. Foster Paterson played synthesizers and rhythm machine. The sound was big and powerful from just these two people. Electronics has made such tremendous progress in recent years that it is perfectly possible to perform music with an ever smaller number of people.

Possible is one thing - desirable a completely different one. I am by no means opposed to synths or the like, however, I think Martyn would have won a great deal by having a band behind him.

§ HIS SONGS contain so much drama that the static churn, which often originates from rhythm machines, provides much of the impression. Sometimes the contrast between his song and the music acts as a fruitful moment of tension, but in many songs the lasting impression became mostly uniform. If you think about what a 'real' drummer could have done in the line-up, it feels sad that Martyn chose this route.

In some cases, however, it worked extremely suggestively. The monotonous rhythm held on for so long that one's own heart beat eventually started to go at the same rate. Then the music was full of power and meaning.

§ The MOST IMPORTANT thing, of course, is John Martyn's singing, which is very special. It is impossible to understand the text, other than in scattered words and phrases. The voice is primarily used as an instrument and an effective one. He has a hoarse and deep voice which is excellent for the sad and melancholic mood his songs are often in.

John Martyn is an artist for substitute life sufferers. The impact of him on stage sometimes becomes purely religious. However, he does not talk much between songs, a simple Thank You is everything. Still, he became significantly more open in the course of the evening, mostly because of the audience's acclaim and warmth.

§ JUDGED BY APPEARANCE, the audience largely consisted of people who already had been listening to John Martyn for a while. If not, it is only to be hoped that many people have discovered that it is not only Over The Rainbow, but rather that there is a treasure at the end of the rainbow.

Caption:
JOHN MARTYN has been in Uppsala with musician Foster Paterson. Martyn should have won with a real band behind him. Now the impression was mostly a static plod.


sitenotes:
Foster Paterson got his misspelled as Floyd Patterson. The date of the newspaper is unknown but it was published in the Upsala Nya Tidning.